Στο ΦΕΚ Β΄ 4768/27-07-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24- 07-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ:9ΩΟΗ46ΝΚΠΔ-ΩΡΙ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ παρακάτω:

ΦΕΚ-Β-4768_2023_ΥΛΗ-ΠΑΝΕΛ-2024